• Tìm kiếm tài liệu

HƯỚNG DẪN TRA CỨU


B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có (có thể nhập một hoặc tất cả các trường):
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Mọi trường

B2: Để tìm chính xác một từ khóa nào đó và khả năng tài liệu tìm kiếm sẽ xuất hiện ta tích vào ô bộ từ khóa (phía bên phải của trường từ khóa)

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 10, 20....

B4: Nhấn nút “Tìm kiếm” để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

Cơ sở dữ liệu:
Kiểu tìm kiếm: Chính xác Không dấu
Nhan đề
Tác giả
Năm xuất bản
Từ khoá
Mọi trường

Tùy chọn tìm kiếm